งดจองห้อง INC21

ทุกวันศุกร์ เวลา 08:00 - 12:00 น.งดจองห้อง Mini Studio

ทุกวัน พุธ และ ศุกร์ เวลา 16:00 - 18:00 น.แบบฟอร์มขอใช้ห้อง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้อง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัล


ข้อมูลส่วนตัว


มีความประสงค์ขออนุญาตใช้


รายละเอียดการจอง


กรณีจองมากกว่า 1 วัน ให้ติดต่อ 5937


202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่