รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311748 ห้อง Mini Studio สุกัญญา แก้ววรรณ 9 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00
311747 ห้อง Mini Studio สุกัญญา แก้ววรรณ 8 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00
311746 ห้อง Mini Studio สุกัญญา แก้ววรรณ 7 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00
311745 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 23 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00
311743 ห้องปฏิบัติการ INC21 อาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ 11 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311742 ห้อง Mini Studio เอกพงศ์ สุริยงค์ 18 กรกฎาคม 2561 15:00 - 16:30
311740 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 19 กรกฎาคม 2561 15:00 - 17:00
311738 ห้องปฏิบัติการ INC21 สุทธินันท์ ชื่นชม 24 กรกฎาคม 2561 12:00 - 16:00
311737 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 23 กรกฎาคม 2561 09:00 - 12:00
311736 ห้อง Mini Studio สุจินดา วรมิตร 21 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311735 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 17 กรกฎาคม 2561 10:00 - 16:00
311734 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 16 กรกฎาคม 2561 10:00 - 16:00
311733 ห้องConference1 คะนอง ธรรมจันตา 21 กรกฎาคม 2561 09:00 - 13:00
311732 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 จิราพรรณ กาวิชัย 13 กรกฎาคม 2561 09:30 - 12:00
311731 ห้อง Mini Theater พรรณนิภา ดวงใย 10 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:30
311730 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 10 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:30
311729 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 10 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:30
311728 ห้องปฏิบัติการ INC21 รณวีร พาผล 1 สิงหาคม 2561 12:00 - 16:00
311727 ห้อง Mini Theater อัตถ์ อัจฉริยมนตรี 20 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311725 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม วสันต์ เต็งกวน 10 กรกฎาคม 2561 12:00 - 15:00
311723 ห้องปฏิบัติการ INC21 ฐิติกา อาษากิจ 20 กรกฎาคม 2561 12:00 - 15:00
311721 ห้องปฏิบัติการ INC21 ฐิติกา อาษากิจ 13 กรกฎาคม 2561 12:00 - 15:00
311719 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 13 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00
311718 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธญา ตันติวราภา 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00
311717 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธญา ตันติวราภา 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00
311716 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธญา ตันติวราภา 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00
311715 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธญา ตันติวราภา 8 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00
311713 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธญา ตันติวราภา 1 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00
311712 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธญา ตันติวราภา 25 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00
311710 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธญา ตันติวราภา 18 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00
311709 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม สาโรช สอาดเอี่ยม 9 กรกฎาคม 2561 12:00 - 15:00
311707 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 10 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00
311706 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 10 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311705 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 9 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311704 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เจษฎา ยาวุฑฒิ 8 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311703 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เจษฎา ยาวุฑฒิ 7 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311702 ห้อง Mini Theater เจษฎา ยาวุฑฒิ 9 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311701 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 26 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311700 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 25 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311699 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 19 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:00
311698 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 18 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:00
311697 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 5 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:00
311696 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 4 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:00
311695 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 22 กรกฎาคม 2561 08:00 - 17:00
311694 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 21 กรกฎาคม 2561 08:00 - 17:00
311693 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 15 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00
311692 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 8 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00
311691 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 7 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00
311690 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 25 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311689 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 18 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่