รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311557 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุงรังษี 26 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00
311556 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิภาพร ทุกอย่าง 19 มีนาคม 2561 10:00 - 13:00
311554 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ลักษิกา อาจวิจิตร 23 มีนาคม 2561 13:30 - 15:00
311553 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 29 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00
311552 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อาษา ใจแก้ว 20 มีนาคม 2561 09:00 - 11:00
311551 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 5 เมษายน 2561 08:00 - 13:00
311550 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 4 เมษายน 2561 13:00 - 17:00
311549 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 12 มีนาคม 2561 08:00 - 16:00
311548 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 20 มีนาคม 2561 15:00 - 17:00
311547 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 14 มีนาคม 2561 08:00 - 16:00
311546 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 13 มีนาคม 2561 08:00 - 16:00
311545 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 7 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00
311543 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปมณฑ์ ภูมาศ 26 มีนาคม 2561 08:00 - 17:00
311542 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 8 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00
311541 ห้อง Mini Theater สิขเรศ คงแก้ว 5 มีนาคม 2561 08:00 - 17:00
311540 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ศศิพินทุ์ บัวเดช 5 มีนาคม 2561 10:30 - 12:00
311539 ห้อง Mini Theater นันทาวดี คุณศิลป์ 1 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:00
311538 ห้อง Mini Theater นันทาวดี คุณศิลป์ 30 เมษายน 2561 10:00 - 16:00
311537 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.จันทร์ฉาย ยานะ 5 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00
311536 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 28 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 16:00
311535 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สิริภาภรณ์ คำปิงบุตร 6 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00
311534 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วราภรณ์ โยธาราษฎร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00
311533 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 27 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00
311532 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 27 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00
311531 ห้อง Mini Theater ธีรพงศ์ เตชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00
311529 ห้อง Mini Theater นิชธิมา บุญเฉลียว 20 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00
311528 ห้อง Mini Theater พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง 20 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 - 16:00
311527 ห้องปฏิบัติการ INC21 ภัทราพร พรหมคำตัน 21 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00
311526 ห้อง Mini Theater ภัทราพร พรหมคำตัน 21 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00
311525 ห้อง Mini Studio สิทธณัฐ คำวังพฤกษ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 17:00
311524 ห้อง Mini Studio ศุภกิตต์ ใจพิมสว่าง 13 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 16:00
311523 ห้อง Mini Theater เอกพงศ์ สุริยงค์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00
311522 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 14:00 - 16:00
311520 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธิติพัทธ์ กิตติ์อมรนันท์ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00
311519 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธนัญภรณ์ คำหล้า 12 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00
311518 ห้อง Mini Theater ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 18 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 16:00
311517 ห้อง Mini Theater นิชาภา ชัยวังปัน 23 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 16:30
311516 ห้อง Mini Theater ภัทราพร พรหมคำตัน 9 มีนาคม 2561 15:00 - 19:30
311515 ห้อง Mini Theater อรทัย อินตา 14 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 - 16:00
311514 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 6 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00
311513 ห้อง Mini Theater กมลทิพย์ คำใจ 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00
311512 ห้อง Mini Theater กมลทิพย์ คำใจ 9 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 16:00
311511 ห้อง Mini Theater จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 - 15:00
311510 ห้อง Mini Theater วัชรชัย คำจันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 18:00
311509 ห้อง Mini Theater ศรัณย์ จีนะเจริญ 20 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 12:00
311508 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 11 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 16:00
311507 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 10 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00
311506 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 4 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 16:00
311505 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 3 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00
311504 ห้อง Mini Theater ฐิติพันธ์ กล้ารอด 15 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 17:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่