รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311413 ห้อง Mini Theater พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 13 ธันวาคม 2560 08:00 - 16:00
311412 ห้อง Mini Studio ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร 27 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00
311411 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 16 ธันวาคม 2560 08:30 - 12:00
311410 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 16 ธันวาคม 2560 08:30 - 12:00
311409 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 9 ธันวาคม 2560 09:00 - 12:00
311408 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ปรัชญา ไชยวงศ์ 14 ธันวาคม 2560 15:00 - 16:30
311407 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อนุพงค์ บัวเงิน 15 ธันวาคม 2560 13:00 - 16:00
311406 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุกัญญา แก้ววรรณ 6 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00
311405 ห้องปฏิบัติการ INC21 จักรกฤษณ์ นามะวัง 6 ธันวาคม 2560 09:00 - 12:00
311403 ห้อง Mini Theater รสลิน เพตะกร 21 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00
311402 ห้อง Mini Theater ภัทรกมล รักสวน 6 ธันวาคม 2560 13:00 - 16:00
311401 ห้องปฏิบัติการ INC21 นิชธิมา บุญเฉลียว 15 ธันวาคม 2560 08:00 - 16:00
311400 ห้องปฏิบัติการ INC21 นิชธิมา บุญเฉลียว 15 ธันวาคม 2560 08:00 - 16:00
311399 ห้องปฏิบัติการ INC21 นิชธิมา บุญเฉลียว 16 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00
311398 ห้องปฏิบัติการ INC21 นิชธิมา บุญเฉลียว 9 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00
311397 ห้อง Mini Studio ณฐรักษ์ พรมราช 17 ธันวาคม 2560 08:00 - 16:00
311395 ห้อง Mini Studio ณฐรักษ์ พรมราช 16 ธันวาคม 2560 08:00 - 16:00
311394 ห้อง Mini Studio ณฐรักษ์ พรมราช 13 ธันวาคม 2560 08:00 - 16:00
311393 ห้อง Mini Studio ณฐรักษ์ พรมราช 6 ธันวาคม 2560 08:00 - 16:00
311390 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 โสภณ พรมจิตต์ 22 ธันวาคม 2560 10:00 - 12:00
311389 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธมภร สิริวุฒิพร 19 ธันวาคม 2560 08:00 - 16:00
311388 ห้องปฏิบัติการ INC21 มงคล อุตะมะแก้ว 14 ธันวาคม 2560 08:30 - 12:30
311387 ห้อง Mini Theater จักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ 16 ธันวาคม 2560 09:00 - 15:00
311386 ห้อง Mini Theater จักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ 15 ธันวาคม 2560 09:00 - 15:00
311385 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 15 ธันวาคม 2560 09:00 - 12:00
311384 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิภาพร ทุกอย่าง 30 พฤศจิกายน 2560 14:00 - 16:30
311380 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 2 ธันวาคม 2560 09:00 - 11:00
311379 ห้อง Mini Theater ไกรลาส จิตร์กุล 1 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00
311378 ห้อง Mini Theater กฤษณา สมบัติ 26 ธันวาคม 2560 08:30 - 14:00
311377 ห้องปฏิบัติการ INC21 รักฎา เมธีโภคพงษ์ 2 ธันวาคม 2560 15:00 - 17:00
311376 ห้องปฏิบัติการ INC21 รักฎา เมธีโภคพงษ์ 2 ธันวาคม 2560 08:00 - 11:00
311375 ห้อง Mini Theater ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 7 ธันวาคม 2560 08:00 - 11:00
311374 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วิรัญญา ปัญโญกิจ 12 ธันวาคม 2560 15:30 - 17:00
311373 ห้อง Mini Theater กฤษณา สมบัติ 25 ธันวาคม 2560 08:30 - 15:00
311372 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 26 พฤศจิกายน 2560 13:00 - 16:00
311371 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 19 ธันวาคม 2560 12:00 - 16:00
311370 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วิรัญญา ปัญโญกิจ 23 พฤศจิกายน 2560 13:00 - 16:00
311369 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 6 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 - 18:00
311368 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 30 มกราคม 2561 12:00 - 18:00
311367 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 23 มกราคม 2561 12:00 - 18:00
311366 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 16 มกราคม 2561 12:00 - 18:00
311365 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 9 มกราคม 2561 12:00 - 18:00
311364 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 - 12:00
311363 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 29 มกราคม 2561 09:00 - 12:00
311362 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 22 มกราคม 2561 09:00 - 12:00
311361 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 15 มกราคม 2561 09:00 - 12:00
311359 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 8 มกราคม 2561 09:00 - 12:00
311358 ห้อง Mini Studio ชัยพฤกษ์ กัลยาวัฒนกุล 3 ธันวาคม 2560 09:00 - 16:00
311357 ห้อง Mini Studio ชัยพฤกษ์ กัลยาวัฒนกุล 2 ธันวาคม 2560 09:00 - 16:00
311356 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 24 พฤศจิกายน 2560 10:00 - 12:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่