รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311311 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 24 ตุลาคม 2560 15:00 - 17:00
311310 ห้อง Mini Theater ภัทราพร พรหมคำตัน 3 พฤศจิกายน 2560 15:00 - 18:00
311309 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 4 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311308 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 3 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311307 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 2 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311306 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311305 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311304 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 31 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00
311303 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 30 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00
311302 ห้อง Mini Theater นันทาวดี คุณศิลป์ 20 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00
311301 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 จรรยา มาแก้ว 6 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 12:00
311300 ห้อง Mini Theater วัชรี หาญเมืองใจ 30 ตุลาคม 2560 08:00 - 13:00
311299 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 24 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00
311298 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 14 ธันวาคม 2560 08:00 - 13:00
311297 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 14 ธันวาคม 2560 08:00 - 13:00
311296 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 13 ธันวาคม 2560 13:00 - 18:00
311295 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คมสันต์ บังคมเนตร 20 ตุลาคม 2560 13:30 - 16:00
311294 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 25 ตุลาคม 2560 12:00 - 16:00
311293 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 18 ตุลาคม 2560 15:00 - 17:00
311292 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุกัญญา แก้ววรรณ 17 ตุลาคม 2560 09:00 - 11:30
311291 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 15 พฤศจิกายน 2560 12:00 - 18:00
311290 ห้อง Mini Theater รุ่งทิวา กิตติยังกุล 17 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00
311286 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 11 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00
311285 ห้อง Mini Studio โกวิท จอมคำ 11 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00
311284 ห้องปฏิบัติการ INC21 ภัทราพร พรหมคำตัน 9 ตุลาคม 2560 08:30 - 11:00
311283 ห้อง Mini Theater ภัทราพร พรหมคำตัน 9 ตุลาคม 2560 12:30 - 15:00
311282 ห้อง Mini Theater ภัทราพร พรหมคำตัน 9 ตุลาคม 2560 12:30 - 15:00
311281 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 6 ตุลาคม 2560 14:00 - 16:00
311280 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 6 ตุลาคม 2560 14:00 - 16:00
311278 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทรงพล เลิศกอบกุล 1 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 16:00
311277 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทรงพล เลิศกอบกุล 31 ตุลาคม 2560 14:00 - 16:00
311276 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 3 พฤศจิกายน 2560 16:00 - 18:00
311275 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2560 13:00 - 16:00
311274 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 20 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00
311273 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สยมภู อะโน 9 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00
311269 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 3 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00
311268 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 4 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00
311267 ห้อง Mini Theater ศรัญยา ไชยวงค์ 18 ตุลาคม 2560 08:00 - 13:00
311266 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ปิยวดี นิลสนธิ 14 ตุลาคม 2560 08:00 - 18:00
311265 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 5 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00
311264 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 4 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00
311263 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 3 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00
311262 ห้อง Mini Theater นันทาวดี 2 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00
311261 ห้อง Mini Theater ธวัชชัย สร้อยฟ้า 30 กันยายน 2560 13:00 - 15:00
311258 ห้อง Mini Theater ภัทราพร พรหมคำตัน 29 กันยายน 2560 12:00 - 14:00
311255 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ภัทราพร พรหมคำตัน 29 กันยายน 2560 09:00 - 12:00
311254 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 30 กันยายน 2560 13:00 - 15:00
311253 ห้อง Mini Theater อนุพงศ์ ใจสุยะ 29 กันยายน 2560 14:00 - 16:00
311252 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ศรัญยา ไชยวงค์ 19 ตุลาคม 2560 08:00 - 17:00
311251 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ศรัญยา ไชยวงค์ 18 ตุลาคม 2560 13:00 - 17:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่