รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311594 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 9 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00
311593 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 2 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00
311591 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 29 เมษายน 2561 09:00 - 16:30
311588 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 18 เมษายน 2561 09:00 - 12:00
311587 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 16 พฤษภาคม 2561 08:00 - 13:00
311586 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 15 พฤษภาคม 2561 14:00 - 17:00
311585 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 15 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:30
311584 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 24 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311583 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 23 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311582 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 22 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311581 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 21 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311580 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 16 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311579 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 18 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311578 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 17 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311577 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 26 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00
311576 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 25 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00
311575 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 3 เมษายน 2561 10:00 - 12:00
311572 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 9 เมษายน 2561 10:00 - 12:00
311571 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 22 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311570 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 20 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311569 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 19 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311568 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 21 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311567 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 18 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311566 ห้อง Mini Theater ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 8 มิถุนายน 2561 08:00 - 13:00
311565 ห้อง Mini Theater ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 1 เมษายน 2561 12:00 - 15:00
311564 ห้อง Mini Theater จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 31 มีนาคม 2561 12:00 - 15:00
311563 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 19 เมษายน 2561 09:30 - 12:00
311562 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 29 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00
311561 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 23 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00
311557 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุงรังษี 2 เมษายน 2561 13:00 - 16:00
311556 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิภาพร ทุกอย่าง 19 มีนาคม 2561 10:00 - 13:00
311554 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ลักษิกา อาจวิจิตร 23 มีนาคม 2561 13:30 - 15:00
311553 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 29 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00
311552 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อาษา ใจแก้ว 20 มีนาคม 2561 09:00 - 11:00
311551 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 5 เมษายน 2561 08:00 - 13:00
311550 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 4 เมษายน 2561 13:00 - 17:00
311549 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 12 มีนาคม 2561 08:00 - 16:00
311548 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 20 มีนาคม 2561 15:00 - 17:00
311547 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 14 มีนาคม 2561 08:00 - 16:00
311546 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 13 มีนาคม 2561 08:00 - 16:00
311545 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 7 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00
311543 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปมณฑ์ ภูมาศ 26 มีนาคม 2561 08:00 - 17:00
311542 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 8 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00
311541 ห้อง Mini Theater สิขเรศ คงแก้ว 5 มีนาคม 2561 08:00 - 17:00
311540 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ศศิพินทุ์ บัวเดช 5 มีนาคม 2561 10:30 - 12:00
311539 ห้อง Mini Theater นันทาวดี คุณศิลป์ 1 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:00
311538 ห้อง Mini Theater นันทาวดี คุณศิลป์ 30 เมษายน 2561 10:00 - 16:00
311537 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.จันทร์ฉาย ยานะ 5 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00
311536 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 28 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 16:00
311535 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สิริภาภรณ์ คำปิงบุตร 6 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่